Menu Close

HAAPSALU NOORTE HUVIKESKUSE
HUVIRINGIDE KODUKORD (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 77 (27.08.2018))

1. Huvikeskuse huviringi õppetasu õppeaastal 2018/2019 on 5 eurot kuus (va võimlemiskool Kirke, kus on vastavalt võistlustasemele õppetasu 5, 10 või 15 eurot kuus ja Kaasaegse kunsti stuudio, kus on tasu 10 eurot kuus), mille tasub lapsevanem.
2. Teiste omavalitsuste sissekirjutusega lapsed saavad ringitööst osa võtta tuues oma omavalitsusest garantiikirja või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Lapsevanema omaosalus on 5 eurot, omavalitsuse osalus 98 eurot.
3. Lapsevanemal võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole soodustuse saamiseks.
4. Raamatupidaja saadab õppetasu arve e-kirjaga lapsevanema antud e-postiaadressile. Huviringi arve tasumisel ilma viitenumbrita palume arvel kindlasti ära märkida lapse nimi ja ring, kus laps õpib. Huvikeskuse arveldusarved:
Haapsalu Noorte Huvikeskus a/a SEB EE671010602002444007.
Haapsalu Noorte Huvikeskus a/a Swedbank EE462200221049300443.
5. Võlgnevuse tõttu arvatakse laps huvikeskuse nimekirjast välja ja ei saa osaleda edaspidi vastavas huviringis.
6. Hoolimata lapse huviringiga liitumise kuupäevast või kohal käimiste arvust kuus, tuleb tasuda õppetasu 5 eurot kuus.
7. Huviringid võivad korraldada õppekäike, osaleda võistlustel ja konkurssidel jm, mille eest tuleb vajadusel tasuda lisatasu. Väljasõitude korraldamisel võtab juhendaja ühendust lapsevanematega ning tingimused lepitakse kokku.
8. Juhul, kui laps ei soovi enam osaleda huviringis, peab lapsevanem teavitama hiljemalt kuu kolmandaks kuupäevaks direktorile ja juhendajale sellest kirjalikult e-posti teel (haapsalunoor@gmail.com). Hilisema teavitamise puhul tuleb tasuda ka jooksva kuu õppetasu.
9. Huviringides pildistatakse ja filmitakse juhendaja loal. Valitud materjale kasutatakse nii õppe-eesmärgil kui ka huvitegevuse tutvustamiseks (mh sotsiaalmeedias).
10. Nii õpilased, personal kui ka lapsevanemad käituvad lähtuvalt lähtudes üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning täidavad üldteada ohutusnõudeid.
11. Juhendajad fikseerivad ringitundide tegevusi ning õpilaste osalust.
12. Juhendajal on õigus laps ringitunnist eemaldada, kui korduval tähelepanu osutamisel lapse käitumise osas nii lapsele kui lapsevanemale ei ole toimunud muutusi.
13. Juhendaja ei vastuta lapse kaotatud asjade eest.
14. Lapsevanem on kohustatud vajadusel teavitama oma lapse tervislikust seisundist.
15. Igal huviringil on õigus luua oma reeglid vastavalt huviala spetsiifikale.

 

2018-2019 lapsevanema avaldus

Huvikeskuse tunniplaan 2018-2019